Списък на търговски обекти, приемащи ваучерите на "Призма Лукс" ООД

България (без София град)

София

ОПЕРАТОРЪТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИПСАТА НА АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТРАНА НА ДОСТАВЧИКА, СВЪРЗАНА С НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В БРОЯ, ВИДА, СТАТУТА И Т.Н. НА СТОПАНИСВАНИТЕ ОТ ПОСЛЕДНИЯ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ.